هیئت حضرت بنت الحیدر(س)شهرگوراب زرمیخ سایت رسمی هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ استان گیلان tag:http://www.bentolheydar.com 2020-11-25T10:41:47+01:00 mihanblog.com گزارش | قافله شهادت حضرت زهرا(س) 1395 2017-07-05T02:50:01+01:00 2017-07-05T02:50:01+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/155 بنت الحیدری
هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ ]]>
حقی . نظری : روضه شب پنجم فاطمیه اول 1395 2017-07-04T02:31:27+01:00 2017-07-04T02:31:27+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/164 بنت الحیدری فایل های صوتی جلسه شب پنجم فاطمیه اول 1395کربلایی سیدمهدی حقی - نوید نظریهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

فایل های صوتی جلسه شب پنجم فاطمیه اول 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - نوید نظری

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب چهارم فاطمیه اول 1395 2017-07-03T02:03:24+01:00 2017-07-03T02:03:24+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/163 بنت الحیدری فایل های صوتی جلسه شب چهارم فاطمیه اول 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم - نوید نظریهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

فایل های صوتی جلسه شب چهارم فاطمیه اول 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم - نوید نظری

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب سوم فاطمیه اول 1395 2017-07-02T11:43:48+01:00 2017-07-02T11:43:48+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/162 بنت الحیدری فایل های صوتی جلسه شب دوم فاطمیه اول 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

فایل های صوتی جلسه شب دوم فاطمیه اول 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب دوم فاطمیه اول 1395 2017-07-01T10:48:04+01:00 2017-07-01T10:48:04+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/161 بنت الحیدری فایل های صوتی جلسه شب دوم فاطمیه اول 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

فایل های صوتی جلسه شب دوم فاطمیه اول 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
گزارش تصویری | تجمیع سادات 1395 2017-06-30T01:36:52+01:00 2017-06-30T01:36:52+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/154 بنت الحیدری گزارش تصویری تجمیع سادات بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخشب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) 1395 هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

گزارش تصویری تجمیع سادات بخش میرزاکوچک شهر گوراب زرمیخ
شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) 1395

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب هشتم محرم الحرام 1395 2017-06-29T09:04:53+01:00 2017-06-29T09:04:53+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/160 بنت الحیدری فایل های صوتی جلسه شب هشتم محرم الحرام 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

فایل های صوتی جلسه شب هشتم محرم الحرام 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب هفتم محرم الحرام 1395 2017-06-28T03:37:28+01:00 2017-06-28T03:37:28+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/159 بنت الحیدری فایل های صوتی جلسه شب هفتم محرم الحرام 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

فایل های صوتی جلسه شب هفتم محرم الحرام 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ ]]>
حقی . مظلوم : روضه شب ششم محرم الحرام 1395 2017-06-27T02:45:11+01:00 2017-06-27T02:45:11+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/158 بنت الحیدری فایل های صوتی جلسه شب ششم محرم الحرام 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

فایل های صوتی جلسه شب ششم محرم الحرام 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب پنجم محرم الحرام 1395 2017-06-26T02:13:43+01:00 2017-06-26T02:13:43+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/157 بنت الحیدری  فایل های صوتی جلسه شب پنجم محرم الحرام 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

 فایل های صوتی جلسه شب پنجم محرم الحرام 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب چهارم محرم الحرام 1395 2017-06-25T01:25:34+01:00 2017-06-25T01:25:34+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/156 بنت الحیدری  فایل های صوتی جلسه شب چهارم محرم الحرام 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

 فایل های صوتی جلسه شب چهارم محرم الحرام 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ

]]>
حقی . مظلوم : روضه شب سوم محرم الحرام 1395 2017-06-23T01:37:55+01:00 2017-06-23T01:37:55+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/148 A H  فایل های صوتی جلسه شب سوم محرم الحرام 1395کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلومهیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ هیئت حضرت بنت الحیدر (س) شهر گوراب زرمیخ

 فایل های صوتی جلسه شب سوم محرم الحرام 1395
کربلایی سیدمهدی حقی - کربلایی سیدمیلادمظلوم

هیئت حضرت بنت الحیدر (س) گوراب زرمیخ
]]>
وصیت نامه شهید مدافع حرم محمد اتابه 2016-12-15T10:02:22+01:00 2016-12-15T10:02:22+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/153 بنت الحیدری وصیت نامه شهید مدافع حرم محمد اتابه گوراب زرمیخی
شهید مدافع حرم محمد اتابه گوراب زرمیخی

وصیت نامه شهید مدافع حرم محمد اتابه گوراب زرمیخی

]]>
دسته عزاداری شهادت حضرت رقیه (ع) 1395 2016-12-12T04:18:32+01:00 2016-12-12T04:18:32+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/152 بنت الحیدری [http://www.aparat.com/v/lxJjP]دسته عزاداری شهادت حضرت رقیه بنت الحسین(ع) 1395و سومین روز شهادت شهید محمد اتابههیئت حضرت بنت الحیدر(س) شهر گوراب زرمیخ
[http://www.aparat.com/v/lxJjP]
دسته عزاداری شهادت حضرت رقیه بنت الحسین(ع) 1395
و سومین روز شهادت شهید محمد اتابه
هیئت حضرت بنت الحیدر(س) شهر گوراب زرمیخ

]]>
مستند صورت های خاکی 1395 2016-12-12T04:11:24+01:00 2016-12-12T04:11:24+01:00 tag:http://www.bentolheydar.com/post/151 بنت الحیدری [http://www.aparat.com/v/LaJOm] مستند صورت های خاکی ( قافله ی عزای روز عاشورا) 1395هیئت حضرت بنت الحیدر(س) شهر گوراب زرمیخ
[http://www.aparat.com/v/LaJOm]
 مستند صورت های خاکی ( قافله ی عزای روز عاشورا) 1395
هیئت حضرت بنت الحیدر(س) شهر گوراب زرمیخ

]]>